stb logo

Апликација за Visa Star кредитна картичкa

Изберете производ


img product

Детали за производот

ПРОМОТИВНО: 4,9% КАМАТНА СТАПКА СО ВАЖНОСТ ДО КРАЈОТ НА 2022 ГОДИНА, ЗА СИТЕ НОВИ VISA STAR КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ ПРИМЕНИ ДО 31.05.2022.

Побрзајте и аплицирајте за вашата нова Visa Gold кредитна картичка. Колку побрзо ја добиете толку повеќе ќе можете да ја искористите промотивната каматна стапка.

 • Наменета за физички лица, државјани на Република Северна Македонија
 • Возраст помеѓу 20 и 67 години на денот на аплицирање
 • Денарска кредитна картичка
 • Користење на картичката во земјата и странство
 • Плаќање во трговија и на интернет
 • Подигнување готовина на банкомати и шалтери
 • Максимален кредитен лимит до 300.000 МКД
 • Бесплатно патничко осигурување со покритие од 20 дена со траење од 365 дена
 • Важност од 2 години при првото издавање и 3 години при обнова
 • Можност за траен налог
 • Следење на состојбата преку e-banking и m-banking
 • За повеќе информации посетете го овој линк

Компаративни предности

 • Кредитните и дебитните картички на Стопанска банка имаат највисоко ниво на заштита со 3D Secure стандард (VbV и MC SecureCode), кој овозможува извршување трансакции на интернет со високо ниво на безбедност насекаде во светот. 
 • Подигнување на готовина без провизија секој последен викенд во месецот за време на промо КЕШ викендот
 • Бесплатно патничко осигурување со покритие од 20 дена со траење од 365 дена, кое се издава на носителот на кредитната картичка, на негово барање. За оваа цел Банката издава полиса од Кроација Осигурување/Неживот, како нејзин овластен застапник во класите на неживото осигурување.
 • Можност за минимално месечно плаќање само 3% од вкупниот долг
 • Moжност за плаќање НА РАТИ БЕЗ КАМАТА кај повеќе од 1.000 реномирани продажни места
 • Бескаматен грејс-период до 45 дена за плаќање во трговија при целосно намирување на долгот
 • Без провизија при плаќање во трговија
 • Без депозит, без жиранти, без административна забрана, без меница
 • Без трошок за годишно членство за 2 дополнителни картички

 

Годишна каматна стапка на достасаниот износ

Клиенти без плата во СБ

Клиенти со плата во СБ

Картички со залог депозит

8,33%

9,25%

3,75%

 

Годишно членство - трошоци и ослободувања

 • Без годишно членство за првата година на издавање
 • По истекот на првата година, сите клиенти имаат можност да добијат целосно или делумно ослободување од трошокот за годишно членство:
  • Клиентите кои во последните 12 месеци доцнеле повеќе од 45 дена во отплатата на минималните месечни обврски подлежат на трошок од 1.500 МКД за годишно членство
  • Сите останати клиенти се квалификуваат за некои од следните основи за попусти
   • 0 МКД, односно целосно ослободување, за клиети со годишен промет од 90.000 МКД направен со основната и дополнителните картички во трговската мрежа
   • 0 МКД за корисници на станбен кредит или обезбеден потрошувачки кредит
   • 0 МКД за картички издадено врз основ на залог депозит
   • 395 МКД за клиенти кои пензијата ја добиваат во СБ, а се корисници на сервисот за електронска достава (e-mail) на месечните прегледи за картичката
   • 595 МКД за клиенти кои пензијата ја добиваат во СБ, а месечните прегледи за картичката ги добиваат по пошта
   • 695 МКД за клиенти со или без плата во СБ, а се корисници на сервисот за електронска достава (e-mail) на месечните прегледи за картичката
   • 895 МКД за клиенти со или без плата во СБ, а месечните прегледи за картичката ги добиваат по пошта

 

Провизии за подигнување на готовина

 

на СТБ

на други банки во РМ и странство

На банкомати

100 МКД + 2% од износот

100 МКД + 3% од износот

На шалтери

5% од износот, мин. 100 МКД

100 МКД + 3% од износот

 

24 ЧАСА КОНТАКТ ЦЕНТАР

ТЕЛ:  02/3100-109

ТЕЛЕФОНСКО АПЛИЦИРАЊЕ: 15110

е-mail: kontaktcentar@stb.com.mk

АДРЕСА: 11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Пополнете ги Вашите податоци

 
 
   
 
*Телефонскиот број се внесува по овој примерок 07XXXXXXX; 02XXXXXXXX
   
   
Согласен/на сум со условите за аплицирање

Внесените лични податоци се точни и проверени и согласен сум истите да можат да се регистрираат, обработуваат и зачувуваат во согласност со законите и интерните акти на Стопанска банка АД - Скопје. Согласен сум по испраќањето на податоците да бидам телефонски контактиран од страна на Стопанска банка за комплетирање на апликацијата во телефонски разговор, како и да бидам контактиран и информиран за карактеристиките на производите/услугите на Банката. Согласен сум Стопанска банка АД – Скопје, да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за целите на ова барање (апликација) за банкарски производи и за времетрањето на неговото користење. Видови на извештај: Минимален извештај, Извештај за пристигнати неплатени обврски, Основен извештај, детален извештај за обврска, Збирен извештај, Мониторинг извештај, Оптимален извештај. Запознат/а сум дека: 1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна писмена согласност. 2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот. 3. МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност превземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот на податоци. 4. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплатата на обврската или затварање на сметката. 5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност. Оваа согласност ја давам во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ“ бр. 81/08 и 24/11) и Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ бр. 07/05, 103/08 и 124/10). Согласен сум, доколку платата не ја земам на сметка во Стопанска банка, Банката да може да побара да посетам некоја од филијалите на Банката за потребите на идентификација и/или ажурирање на личните податоци, како и евентуално приложување (во случај на потреба) на дополнителни податоци/документи за кои би бил информиран од Банката. Согласен сум и информиран дека Банката ги разгледува само апликациите кои се комплетирани и за кои не треба да се приложи дополнителна документација. Согласен сум и информиран за можноста Банката да го одбие моето барањето во согласност со законите во РМ и актите на Банката и/или да побара дополнителна документација и/или проверка и/или да ме повика аплицирањето да го комплетирам со лична посета на некоја од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје. Се согласувам Банката да ги користи моите лични податоци со цел да врши проверка или верификација во Кредитниот Регистар и други бази на податоци за целите на воспоставување на деловниот однос, а во согласност со законите и интерните акти на Банката. Изјавувам дека сум согласен Стопанска банка бесплатно да ме информира за износот доспеаните обврски кон банката преку СМС порака на наведениот телефонски број. Запознаен/а сум дека барањето е наменето за физички лица, државјани на Република Македонија Потврдувам дека со притискањето на „Аплицирај Сега“ давам моја писмена согласност за горенаведените услови согласно кои Стопанска банка АД - Скопје може да ја започне процедурата за аплицирање и информиран сум дека истата можам да ја повлечам преку филијалите на Банката или со јавување во Контакт Центарот.