stb logo

Изберете производ


img product

Апликација за Visa Gold дебитна картичка


Детали за производот

 • Престижна дебитна картичка наменета за клиентите со повисок животен стил и повисоко ниво на потрошувачки навики
 • Наменета за полнолетни физички лица, државјани на Република Северна Македонија
 • Бесконтактни плаќања, а до 1100 и без внесување на ПИН код
 • Меѓународна картичка за користење во продажната мрежа и за подигнување готовина
 • Безбедно користење на интернет - 3D Secure
 • Следење на состојбата преку e-banking и m-banking
 • Поврзана со МКД и ЕУР сметка
 • За повеќе информации посетете го овој линк

Затоа што заслужувате повеќе – добивате повеќе!

 • Единствена картичка со две сметки, во МКД и ЕУР, при што на располагање ги имате средствата од двете сметки
 • Овозможува заштеда од курсни разлики при купување во странство, кога се задолжува ЕУР сметката, а доколку нема доволно средства, се задолжува МКД сметката
 • При купувања во РМ се задолжува МКД сметката, а доколку нема доволно средства се задолжува ЕУР сметката
 • Visa Gold дебитната картичка е дел од Golden Club, што  претставува пакет на поволности на корисниците на златни картички на Стопанска банка. Покрај одличните и ненадминати карактеристики на дебитната Visa Gold картичка, корисниците ги добиваат пакетот на Golden Club поволности, попусти и ексклузивни бенефиции. Повеќе на goldenclub.stb.com.mk
 • Корисниците на Visa Gold дебитната картичка добиваат приоритетен третман во услугата во селектирани филијали на банката, наменети за опслужување на премиум клиенти

Подигање готовина 

 •  Без провизија за подигнување на денари од банкоматите и шалтерите на СБ
 • Најниска провизија за подигнување на готовина од банкомати и шалтери на други банки во земјава и странство од само 2% од подигнатиот износ

Годишно членство 

 • 0 МКД за сите СБ ЕКСКЛУЗИВ клиенти
 • 0 МКД за сите корисници на VISA Gold кредитна картичка од СБ
 • 0 МКД за корисниците кои ке направат 200.000 МКД годишен промет со картичката во трговската мрежа
 • 600 МКД за корисниците кои ке направат 100.000 МКД годишен промет со картичката во трговската мрежа
 • 1.500 МКД годишно за сите останати клиенти
 • До 2 дополнителни картички без трошок за годишно членство
 • Без трошок за годишно членство за постоечките корисници на VISA Classic дебитна картичка до Ноември 2017, а потоа согласно тарифата на СБ
 • 0 МКД  за првата година за постојните корисници на VISA Electron или MasterCard GO дебитна картичка кои изминатата година направиле промет во трговија од најмалку 100.000 МКД, а потоа согласно тарифата на СБ
 • 24 ЧАСА КОНТАКТ ЦЕНТАР
 • ТЕЛ:  02/3100-109
 • ТЕЛЕФОНСКО АПЛИЦИРАЊЕ: 15110
 • е-mail: kontaktcentar@stb.com.mk
 • АДРЕСА: 11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Пополнете ги Вашите податоци

 
 
   
*Месечните примања се внесуваат нумерички пример: 20000
 
 
*Телефонскиот број се внесува по овој примерок 07XXXXXXX; 02XXXXXXXX
 
 
   
Captcha

 
Согласен/на сум со условите за аплицирање

Внесените лични податоци се точни и проверени и согласен сум истите да можат да се регистрираат, обработуваат и зачувуваат во согласност со законите и интерните акти на Стопанска банка АД - Скопје. Согласен сум по испраќањето на податоците да бидам телефонски контактиран од страна на Стопанска банка за комплетирање на апликацијата во телефонски разговор, како и да бидам контактиран и информиран за карактеристиките на производите/услугите на Банката. Согласен сум Стопанска банка АД – Скопје, да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за целите на ова барање (апликација) за банкарски производи и за времетрањето на неговото користење. Видови на извештај: Минимален извештај, Извештај за пристигнати неплатени обврски, Основен извештај, детален извештај за обврска, Збирен извештај, Мониторинг извештај, Оптимален извештај. Запознат/а сум дека: 1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна писмена согласност. 2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот. 3. МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност превземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот на податоци. 4. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплатата на обврската или затварање на сметката. 5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност. Оваа согласност ја давам во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ“ бр. 81/08 и 24/11) и Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ бр. 07/05, 103/08 и 124/10). Согласен сум, доколку платата не ја земам на сметка во Стопанска банка, Банката да може да побара да посетам некоја од филијалите на Банката за потребите на идентификација и/или ажурирање на личните податоци, како и евентуално приложување (во случај на потреба) на дополнителни податоци/документи за кои би бил информиран од Банката. Согласен сум и информиран дека Банката ги разгледува само апликациите кои се комплетирани и за кои не треба да се приложи дополнителна документација. Согласен сум и информиран за можноста Банката да го одбие моето барањето во согласност со законите во РМ и актите на Банката и/или да побара дополнителна документација и/или проверка и/или да ме повика аплицирањето да го комплетирам со лична посета на некоја од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје. Се согласувам Банката да ги користи моите лични податоци со цел да врши проверка или верификација во Кредитниот Регистар и други бази на податоци за целите на воспоставување на деловниот однос, а во согласност со законите и интерните акти на Банката. Изјавувам дека сум согласен Стопанска банка бесплатно да ме информира за износот доспеаните обврски кон банката преку СМС порака на наведениот телефонски број. Запознаен/а сум дека барањето е наменето за физички лица, државјани на Република Македонија Потврдувам дека со притискањето на „Аплицирај Сега“ давам моја писмена согласност за горенаведените услови согласно кои Стопанска банка АД - Скопје може да ја започне процедурата за аплицирање и информиран сум дека истата можам да ја повлечам преку филијалите на Банката или со јавување во Контакт Центарот.