stb logo

Апликација за Потрошувачки кредит без обезбедување до 920.000 денари / 15.000 евра

Изберете производДетали за производот

ПРОМОТИВНО:  За сите поднесени барања во период  до 31.10.2017 година.

  • 6% фиксна каматна стапка за првата година за кредити со МКД клаузула - за сите клиенти
  • 0% административни трошоци

Каматнa стапкa (годишна променлива за кредитити во МКД по истекот на втората година)

За износ до 300,000 МКД:                                                          

10,13% МКД - Клиент со плата/пензија во СБ                   

11,25% МКД - Други клиенти                                                     

 За износ над 300,000 МКД:

 9,23% МКД - Клиент со плата/пензија во СБ

10,25% МКД - Други клиенти

Каматнa стапкa (годишна променлива за кредити во ЕУР)

7,62% ЕУР - Клиент со плата/пензија во СБ и клиент со кредитна историја во СБ минимум 36 месеци

 

  • Одобрување за само 30 минути
  • Без трошок за предвремена отплата
  • БЕЗ депозит, жиранти, меници и административни забрани
  • Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство
  • За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата:

               - со траен налог или

               - преку системот за I-банкарство на СБ

 

  • Апликативен трошок - 500 МКД за сите клиенти
  • 0% административен трошок
  • За кредит над 300,000 МКД (5000 ЕУР), нотарски трошок за заверка на договорот

24 ЧАСА КОНТАКТ ЦЕНТАР

ТЕЛ:  02/3100-109

ТЕЛЕФОНСКО АПЛИЦИРАЊЕ: 15110

е-mail: kontaktcentar@stb.com.mk

АДРЕСА: 11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

Пополнете ги Вашите податоци

 
 
   
 
 
 
   
Captcha

 
Согласен/на сум со условите за аплицирање

Се согласувам по испраќањето на податоците да бидам телефонски контактиран од страна на Стопанска банка за комплетирање на апликацијата во телефонски разговор, како и да бидам контактиран и информиран за карактеристиките на производите/услугите на Банката. Информативно:При контактирањето, доколку платата не ја земате во Стопанска банка, ќе ви бидат дадени сите потребни појаснувања и ќе бидете повикани да ја посетите одбраната филијала на Банката заради Ваше идентификување односно ажурирање на Вашите податоци и евентуално приложување на дополнителни податоци/документи за кои ќе бидете информирани во телефонскиот контакт. Банката ќе ги разгледува само комплетираните апликации (барања за банкарски производ). Банката го задржува правото да го одбие барањето во согласност со законите во РМ и актите на Банката и/или да побара дополнителна документација и/или проверка и/или да го повика клиентот аплицирањето да го комплетира со лично присуство во некоја од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје.