stb logo

Изберете производ


Апликација за Мој Кеш


Детали за производот

 

 Револвинг потрошувачки кредит, поврзан со картичка на СБ која може да се користи само за подигнување готовина на сите шалтери и банкомати на СБ

Износ на кредитен лимит:

  • до 300,000 денари

Неограничена важност на производот со редовно ревидирање на секои 2 години.

Каматна стапка (годишна):

   - Клиенти со плата/пензија во СБ - 8,55% годишна променлива

   - Други клиенти - 9,50% годишна променлива

 

  • Флексибилна месечна отплата
  • Неограничен пристап до одобрените средства (24 часа)
  • БЕЗ провизија за подугнување готовина
  • Камата се пресметува само на искористениот износ
  • БЕЗ жиранти, административни забрани и меница

     0% административен трошок

       -       Корисници на станбен или кредит со обезбедување од Стопанска банка добиваат 0 МКД годишно членство за целиот период.

  БЕЗ годишно членство за првата година на издавање за сите клиенти

          По истекот на првата година клиентите кои се редовни во отплатата (во последните 12 месеци немаат доцнење подолго од 60 дена) се квалификуваат за некој од следниве попусти во годишното членство:

       -       за кредитен лимит до 60.000 МКД:

    350 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по e-mail

    400 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по пошта

    600 МКД за останати клиенти

        -      за кредитен лимит над 60.000 МКД:

     550 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по e-mail

     650 МКД за приматели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по пошта

     1200 МКД за останати клиенти

          Доколку клиентот во текот на последните 12 месеци доцнел повеќе од 60 дена во отплатата на месечните минимални обврски, Банката ќе го наплати основниот износ на годишно членство според одобрениот лимит односно 600/1200 МКД, без разлика дали клиентот се квалификува за некој од наведените попусти.

24 ЧАСА КОНТАКТ ЦЕНТАР

ТЕЛ:  02/3100-109

ТЕЛЕФОНСКО АПЛИЦИРАЊЕ: 15110

е-mail: kontaktcentar@stb.com.mk

АДРЕСА: 11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Пополнете ги Вашите податоци

 
 
   
*Месечните примања се внесуваат нумерички пример: 20000
 
 
*Телефонскиот број се внесува по овој примерок 07XXXXXXX; 02XXXXXXXX
 
 
   
Captcha

 
Согласен/на сум со условите за аплицирање

Внесените лични податоци се точни и проверени и согласен сум истите да можат да се регистрираат, обработуваат и зачувуваат во согласност со законите и интерните акти на Стопанска банка АД - Скопје. Согласен сум по испраќањето на податоците да бидам телефонски контактиран од страна на Стопанска банка за комплетирање на апликацијата во телефонски разговор, како и да бидам контактиран и информиран за карактеристиките на производите/услугите на Банката. Согласен сум Стопанска банка АД – Скопје, да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за целите на ова барање (апликација) за банкарски производи и за времетрањето на неговото користење. Видови на извештај: Минимален извештај, Извештај за пристигнати неплатени обврски, Основен извештај, детален извештај за обврска, Збирен извештај, Мониторинг извештај, Оптимален извештај. Запознат/а сум дека: 1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна писмена согласност. 2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот. 3. МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност превземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот на податоци. 4. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплатата на обврската или затварање на сметката. 5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност. Оваа согласност ја давам во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ“ бр. 81/08 и 24/11) и Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ бр. 07/05, 103/08 и 124/10). Согласен сум, доколку платата не ја земам на сметка во Стопанска банка, Банката да може да побара да посетам некоја од филијалите на Банката за потребите на идентификација и/или ажурирање на личните податоци, како и евентуално приложување (во случај на потреба) на дополнителни податоци/документи за кои би бил информиран од Банката. Согласен сум и информиран дека Банката ги разгледува само апликациите кои се комплетирани и за кои не треба да се приложи дополнителна документација. Согласен сум и информиран за можноста Банката да го одбие моето барањето во согласност со законите во РМ и актите на Банката и/или да побара дополнителна документација и/или проверка и/или да ме повика аплицирањето да го комплетирам со лична посета на некоја од филијалите на Стопанска банка АД - Скопје. Се согласувам Банката да ги користи моите лични податоци со цел да врши проверка или верификација во Кредитниот Регистар и други бази на податоци за целите на воспоставување на деловниот однос, а во согласност со законите и интерните акти на Банката. Изјавувам дека сум согласен Стопанска банка бесплатно да ме информира за износот доспеаните обврски кон банката преку СМС порака на наведениот телефонски број. Запознаен/а сум дека барањето е наменето за физички лица, државјани на Република Македонија Потврдувам дека со притискањето на „Аплицирај Сега“ давам моја писмена согласност за горенаведените услови согласно кои Стопанска банка АД - Скопје може да ја започне процедурата за аплицирање и информиран сум дека истата можам да ја повлечам преку филијалите на Банката или со јавување во Контакт Центарот.